Geštalt Terapija pruža podršku čoveku i pomaže mu da osvesti i prihvati svoje realne,stvarne potrebe. Usmerava ga na proces koji se dešava sada i ovde.
Pomaže mu da osvesti fiksirana uverenja i modele ponašanja koja ga drže na jednom, takoreći zaglavljenom iskustvu i prekidaju prirodni životni tok.
Ohrabrije pojedinca da sagleda i osnaži svoje lične kapacitete i sisteme podrške.