Da li razmišljate o sopstvenoj starosti?
U kojim godinama je po Vašem mišljenju čovek star?
Na osnovu čega smo neku osobu definisali kao staru?Na osnovu spoljašnjeg izgleda, opšteg zdravstvenog stanja,godina?

Neophodno je razlikovati pojam starenja kao procesa, od pojma starosti.
Starenje kao proces, počinje još od samog začeća čoveka i odvija se u dve faze:

  1. prva faza je faza rasta i razvoja organizma i njegovih funkcija- faza evolucije.
  2. druga faza je faza propadanja organizma, odnosno, slabljenje njegovih funkcija- faza involucije.
    Vrlo je teško odrediti jasnu granicu između ove dve faze starenja kojom bi smo mogli odrediti kada je i da li je faza evolucije zamenjena fazom involucije.
    Postoje tri aspekta starenja: bilološki, psihološki i socijalni aspekti, koji su međusobno povezani, ali nisu nužno podudarni.
    Recimo, neki ljudi pored vidljivih bioloških promena u organizmu, hroničnih bolesti koje imaju, mogu postati socijalno aktivniji i psihološki razvijeniji i obrnuto.

Nasuprot pojmu starenja, pojam starosti vezujemo za određenu životnu dob. Kalendarski, pojam starosti vezujemo za životnu dob od 65. godine.
Starost možemo podeliti na:
Ranu starost:životna dob od 65. do 74. godine
Srednju starost: životna dob od 75. do 84. godine
Duboku starost: period života od 85. godine

Ovo je tzv.birokratsko –hronološko određenje starosti. Ovakav način odrđivanja pojma starosti je pogodan za razne institucije, organizacije koje obezbeđuju određne privilegije starim ljudima kao što su besplatan gradski prevoz, besplatni lekovi i slično.
Postoji i naučno akademsko definisanje starosti koje se zasniva na medicinskom istraživanju koje pokazuje da većina osoba starijih od 65 godina ima jednu do pet hroničnih bolesti. Starom osobom smatramo onu osobu koja ima dva ili više hronična oboljenja.
Ovakve definicije pojma starosti, i ako praktično potrebne, imaju velike nedostatke, jer ne prave individualne razlike među ljudima.

Zbog zanemarivanja ove individualne razlike među ljudima, jedan broj autora stoji iza „samodefinisanja kao osnovnog kriterijuma u određivanju nekoga kao stare osobe“.
Odavde proizilazi da je stara osoba ona osoba koja sebe ocenjuje kao staru, odnosno, starost se određuje i definiše kroz stanje duha i tela.
Ako je neko fizički zdrav i vitalnog je duha tako da se i sa 65 godina oseća kao „mlada osoba“, mi ga ne možemo smatrati starim.

Individualno poimanje pojma starosti može se jasno videti iz sledećeg:
• Kada sam imala 15 godina, mojoj mami je bilo 45. Smatrala sam je starom.
• Kada sam imala 25 godina, moja mama je imala 55. Smatrala sam je zaista starom osobom.
• Kada sam imala 45 godina, mama je imala 65. Smatrala sam je maldolikom.
• Kada sam imala 50 godina, moja mama je umrla. Smatrala sam da je moja mama umrla vrlo mlada

Valentina Nikolić

Psihoterapeut pod supervizijom